Počet položek: 0 0,00 Kč

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Prodávající je fyzická osoba: Petr Hederer, Generála Svobody 1222, 783 91 Uničov

IČ: 75369940 Firma je registrována na živnostenském úřadě v Olomouci.

Kupující je subjekt, který uzavřel s prodávajícím smlouvu o koupi zboží.

Více informací naleznete pod záložkou obchodní podmínky.

2. Převzetí zásilky

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je např. neúplná, nebo poškozená. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel níže uvedené pokyny, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede kupující.

Dodatečná reklamace neúplnosti, nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Kontroluje především:

Neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny originální páskou prodejce, nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

Nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

Pokud obal při převzetí zboží od přepravy nejeví zjevné známky poškození a zboží je po rozbalení přesto poškozeno, je nutné v den doručení zboží uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a to nahlášením reklamace prodávajícímu a sepsáním reklamačního protokolu s přepravní společností.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli bude taková reklamace vyřízena na základě jím podepsaného přepravního listu, kde mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky.

Po převzetí zásilky překontrolujte také kompletnost dodávky, zejména kompletní příslušenství včetně českého návodu a faktury, která slouží jako daňový doklad, záruční list a zároveň i dodací list.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

4. Záruční podmínky

Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. 

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem (týká se především krmiv), v případě, že je poskytnuta delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Kupující je povinen při reklamaci v rámci platné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Zákazník je povinnen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám, pokud bude odeslání reklamovaného zboží požadováno. Zboží nezasílejte na dobírku, vyúčtování v případě vrácení peněz za zboží provádí dodavatel.

Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, či právo na výměnu vadného zboží, nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od kupní smlouvy. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu, nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. lampy, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (např. opotřebení žárovek) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

• neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo všeobecnými zásadami

Pro uplatnění reklamace musí balení obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady. Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

5. Vyřízení Reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován telefonicky, nebo mailem.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Peníze vám pošleme na účet, nebo vám částku vyplatíme osobně. Osobní vyplacení částky je třeba dohodnout předem. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

6. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Na stav reklamace je možné se informovat u osoby pověřené vyřizováním reklamace.

7. Osoba pověřená vyřizováním reklamace

Petr Hederer, Siera CZ

Holická 574

779 00 Olomouc

 

mobil: +420 608 450 400

e-mail: reklamace@siera.cz

 

IČO: 75369940

DIČ: CZ8710125776

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace